เรื่อง     แจ้งบริษัทหยุดทำการชั่วคราว

            ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 กำหนดให้วันที่ 27 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2554 เป็นวันหยุดราชการในพื้นที่น้ำท่วม 21 จังหวัด ซึ่งรวมถึงกรุงเทพฯ บริษัทฯจึงขอแจ้งหยุดทำการชั่วคราวในช่วงวันดังกล่าว                                 

            ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายบัญชีการเงิน 081-559-2228, 086-565-8422 , ฝ่าย Support 081-930-4426

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เจเนอรัล อิเลคทรอนิค คอมเมอร์ซ เซอร์วิสเซส จำกัด